Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI WWW.MONTESSORI.INFO.PL

                                                             I.          ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), informujemy, iż administratorem danych osobowych klienta jest POLSKI INSTYTUT MONTESSORI JOANNA MAGHEN, z siedzibą przy ul. Lwowskiej 11 lok. 3, 00-660 Warszawa (adres do doręczeń: ul. Ludwika Rydygiera 8, lok. 609, 01-793 Warszawa) adres e-mail: instytut.montessori@gmail.com, („Administrator”).

Administrator gwarantuje ochronę danych osobowych i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO.

                                                      II.          CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w poniższych celach w oparciu o poniższe podstawy prawne:

w zakresie odbierania i archiwizowania oświadczeń woli klienta, jako realizacji praw osób korzystających z usług świadczonych przez Administratora, korzystania z portalu i nabywania produktów i usług sprzedawanych przez Administratora – art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO (wykonanie umowy, wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze i prawnie usprawiedliwiony cel/uzasadniony interes Administratora),
w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji lub zgłoszonych roszczeń z tytułu świadczonych usług – art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO (wykonanie umowy, prawnie usprawiedliwiony cel/uzasadniony interes Administratora),
w zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej – art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie usprawiedliwiony cel/uzasadniony interes Administratora),
w zakresie rozliczeń z tytułu realizacji zawartych z klientami umów – art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO (wykonanie umowy, wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze i prawnie usprawiedliwiony cel/uzasadniony interes Administratora).
w celach analitycznych [doboru usług do potrzeb klientów, optymalizacji naszych produktów w oparciu także o uwagi klienta na ich temat i zainteresowanie klienta, optymalizacji procesów obsługi w oparciu o przebieg procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej w tym reklamacji, itp.] będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
w celu oferowania przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem potrzeb klienta, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO) – jeżeli wyrazisz na to zgodę;
w celu oferowania bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm z nami współpracujących (naszych partnerów), (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO) – jeżeli wyrazisz na to zgodę;
w celu zawarcia albo wykonania umowy o wykonywanie usług elektronicznych, a więc w celu umożliwienia założenia konta, utrzymywania konta i jego funkcjonalności i wykonywania pozostałych usług elektronicznych, jak również w celu wykonywania umów, których stroną jest klient lub podjęcia działań na żądanie klienta przed zawarciem umowy, tj. skutecznego złożenia zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania newsletterów (w tym także w postaci wiadomości sms/mms wysyłanych na podany przez klienta numer telefonu).
 

Dane te potrzebne są w szczególności do:

1.      Zawarcia umowy;

2.      Dokonania rozliczeń;

3.      Dostarczenia zamówionego przez użytkownika towaru lub usługi;

4.      Korzystania przez użytkownika ze wszelkich uprawnień konsumenckich.

Administrator przechowuje dane osobowe przetwarzane:

w celach opisanych w pkt 1-3 I 6. powyżej przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej lub dochodzenia roszczeń przez klienta określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego;
w przypadku przetwarzania danych w celu, o którym mowa w pkt 4 powyżej – przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg rachunkowych, jednak nie krócej niż przez termin przedawnienia roszczeń z tytułu działalności prowadzonej przez Administratora;
w celach opisanych w pkt 5 i 7 powyżej przez czas prowadzenia przez Administratora działalności gospodarczej;
w celach opisanych w pkt 8, 9–11. powyżej przez czas prowadzenia przez Administratora działalności gospodarczej, chyba że wcześniej cofniesz zgodę na przetwarzanie danych w tym zakresie;
 

                                       III.          POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1.      Dane osobowe klienta mogą zostać udostępnione pracownikom/współpracownikom Administratora upoważnionym do ich przetwarzania na polecenie Administratora, a także podmiotom, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych, w tym dostawcom usług technicznych, kurierskich, pocztowych, księgowych, informatycznych, marketingowych i organizacyjnych umożliwiających Administratorowi przygotowanie i dystrybucję i wysyłkę produktów, prowadzenie kampanii marketingowych, prowadzenie portalu, sklepu internetowego, przygotowanie i dystrybucję newslettera [MW1] oraz właściwym organom (Policji, Prokuraturze, Sądom, etc.) w zakresie niezbędne do realizacji przez nie ustawowych zadań, na ich żądanie z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych.

2.      Masz prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16–21 RODO.

3.      Podanie danych jest dobrowolne, ale w zakresie innym niż w celu otrzymywania newslettera lub marketingu bezpośredniego, niezbędne do założenia konta, zawarcia umowy nabycia produktów i ich dostarczenia. Brak podania danych osobowych będzie powodował niemożliwość świadczenia usług lub sprzedaży/dostarczenia produktów w ww. zakresie.

                                                                                       IV.          RODZAJ DANYCH

Administrator przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do:

1.      Dokonywania zakupów towarów lub usług za pomocą strony internetowej:

·        Imię i nazwisko;

·        Płeć;

·        Adres;

·        Numer telefonu;

·        Adres e-mail.

2.      Dane podawane opcjonalnie:

·        Data urodzenia;

·        PESEL (w przypadku żądania wystawienia faktury)

·        Numer NIP (w przypadku żądania wystawienia faktury).

3.      W przypadku odstąpienia od zawieranej umowy bądź uznania reklamacji, gdy zwrot ma nastąpić na rachunek użytkownika, w celu dokonania zwrotu należności przetwarzane są również informacji dotyczące numeru rachunku bankowego.

                                                                                            V.          PLIKI COOKIES

Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Plik cookie to plik zawierający identyfikator (ciąg liter i cyfr), który jest wysyłany przez serwer internetowy do przeglądarki internetowej i przechowywany przez przeglądarkę. Dane identyfikacyjne są ponownie przesyłane na serwer za każdym razem, gdy przeglądarka wyśle żądanie otwarcia strony znajdującej się na serwerze. Pliki cookie mogą być „trwałymi” lub „sesyjnymi” plikami cookie: trwałe pliki cookie będą przechowywane przez przeglądarkę internetową i pozostaną ważne do ustalonej daty wygaśnięcia, chyba że użytkownik usunie je przed datą wygaśnięcia; sesyjny plik cookie wygasa z końcem sesji użytkownika, gdy przeglądarka internetowa jest zamykana. Pliki cookie zazwyczaj nie zawierają żadnych informacji identyfikujących użytkownika, ale dane osobowe, które przechowujemy na Twój temat, mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi w plikach cookie i uzyskiwanymi z nich. {WYBIERZ ODPOWIEDNIĄ FRAZĘ Używamy tylko ciasteczek sesyjnych / tylko trwałych ciasteczek / zarówno sesyjnych, jak i trwałych ciasteczek na naszej stronie.}

Nazwy plików cookie, których używamy na naszej stronie internetowej, oraz cele, w których są wykorzystywane, są określone poniżej:
używamy _____________________[MW2] 
Większość przeglądarek pozwala odmówić przyjęcia plików cookie — na przykład:
w przeglądarce Internet Explorer można blokować pliki cookie, korzystając z dostępnych ustawień zastępowania obsługi plików cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje internetowe”, „Prywatność”, a następnie „Zaawansowane”;
w przeglądarce Firefox możesz zablokować wszystkie pliki cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje”, „Prywatność”, wybierając „Użyj ustawień niestandardowych dla historii” z menu rozwijanego i odznaczając „Akceptuj ciasteczka z witryn”; i
w Chrome możesz zablokować wszystkie pliki cookie, otwierając menu „Dostosuj i kontroluj”, klikając „Ustawienia”, „Pokaż ustawienia zaawansowane” i „Ustawienia treści”, a następnie wybierając „Blokuj witrynom ustawianie dowolnych danych” pod nagłówkiem „Pliki cookie”.
Zablokowanie wszystkich plików cookie będzie miało negatywny wpływ na możliwość korzystania z wielu stron internetowych. Jeśli zablokujesz pliki cookie, nie będziesz mógł korzystać z wszystkich funkcji naszej strony.

Możesz usunąć pliki cookie już zapisane na komputerze — na przykład:
w przeglądarce Internet Explorer należy ręcznie usunąć pliki cookie (instrukcje można znaleźć na stronie http://support.microsoft.com/kb/278835 );
w przeglądarce Firefox możesz usunąć pliki cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje” i „Prywatność”, a następnie wybierając „Użyj ustawień niestandardowych dla historii”, klikając „Pokaż pliki cookie”, a następnie klikając „Usuń wszystkie pliki cookie”; i
w przeglądarce Chrome można usunąć wszystkie pliki cookie, otwierając menu „Dostosuj i kontroluj”, klikając „Ustawienia”, „Pokaż ustawienia zaawansowane” i „Wyczyść dane przeglądarki”, a następnie wybierając „Usuń pliki cookie i dane innych stron i wtyczek” przed kliknięciem „Wyczyść dane
przeglądania”.
Usunięcie plików cookie będzie miało negatywny wpływ na użyteczność wielu stron internetowych.
 

 
 [MW1]Do potwierdzenia, czy PIM realizuje newsletter.
 [MW2]Do weryfikacji i uzupełnienia. Potrzebna lista z nazwami plików cookie (najlepiej od administratora strony internetowej/informatyka).

Montessori - mapa świata

Kontakt

Miejsce zajęć

Montessori Po Sąsiedzku
ul. Kłosia 7, 02- 466 Warszawa

Maile, telefony

instytut.montessori@gmail.com

+48 667 879 300

sekretariat.pim@montessori.info.pl

Społeczność

Facebook

Instagram

LinkedIn

Formularz kontaktowy

* wszystkie pola są wymagane

Pole wymagane!
Pole wymagane!
Pole wymagane!
Pole wymagane!

Informacja RODO: „Administratorem podanych przez Ciebie w formularzu zamówienia danych osobowych będzie montessori.info.pl

Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji zamówienia oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wystawienia faktury oraz uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej administratora. Dane będą przetwarzane do upływu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy, a wystawione faktury w ramach dokumentacji księgowej przez okres wymagany przez przepisy prawa. Będziesz mieć prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO. Jeżeli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, będziesz mógł wnieść skargę do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania wiadomości.” Szczegóły związane z przetwarzaniem danych znajdziesz w naszej politykę prywatności.”

Pole wymagane!

Sprawdzenie, czy nie jesteś robotem

Proszę wprowadzić kod antyspamowy

Polski Instytut Montessori jest członkiem International Montessori Council, co gwarantuje, że spełniamy najwyższe międzynarodowe standardy w edukacji nauczycieli Montessori.

Bądź na bieżąco z ofertą zajęć Montessori Po Sąsiedzku!

Ta strona używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności naszego serwisu.